Migros Kipa’yı alarak AVM’lerle büyüyecek

0
post_views_covdn

Migros, 2.5 milyar lira piyasa değerine sahip Tesco Kipa’yı 302 milyon TL’ye satın aldı. Bünyesine 168 mağaza ve 26 AVM katan Migros, Türkiye’nin en büyük AVM yatırımcılarından olmaya soyundu. TEB Yatırım Analisti Kenan Coşguner, “Çok uygun bir fiyata satıldı, buna ‘yangın satış fiyatı’ da deniliyor” diye konuştu.

İn­gi­liz pe­ra­ken­de de­vi Tes­co’nun 2003 yı­lın­da Ki­pa ile baş­lat­tı­ğı Tür­ki­ye ma­ce­ra­sı, Mig­ros ile son bul­du. Son 2 haf­ta­dır pi­ya­sa­lar­da do­la­şan an­laş­ma söy­len­ti­le­ri, dün iki şir­ke­tin açık­la­ma­la­rı ile res­mi­yet ka­zan­dı. Ya­pı­lan an­laş­ma çer­çe­ve­sin­de Tes­co Over­se­as In­vest­ment­s’­ın yüz­de 95.5 his­se­si­ni Mig­ros sa­tın al­dı.

Böy­le­ce Tür­ki­ye’de 21 il­de Kipa’ya ait 26 AVM ve 168 ma­ğa­za 302 mil­yon 286 bin 947 TL be­del­le Mig­ro­s’­un ol­du. Re­ka­bet Ku­ru­lu’nun sa­tın al­ma­ya onay ver­me­si du­ru­mun­da, Mig­ros, sü­per­mar­ket dı­şın­da Tür­ki­ye’nin en bü­yük AVM ya­tı­rım­cı­sın­dan bi­ri ha­li­ne ge­le­cek.

MİG­RO­S’­UN 26 AV­M’­Sİ­ OL­DU

Uzun bir sü­re­dir Tür­ki­ye’de tu­tun­ma sa­va­şı ve­ren İn­gi­liz dev, sek­tör­de ye­rel ve ulu­sal pek çok zin­ci­rin sa­tın al­ma op­si­yon­la­rı ara­sın­da yer alı­yor­du. Pe­ra­ken­de sek­tö­rün­de 62 yıl­lık de­ne­yi­mi bu­lu­nan ve ge­çen yıl Ana­do­lu Hol­ding ta­ra­fın­dan ço­ğun­luk his­se­si sa­tın alı­nan Mig­ros, bu an­laş­ma ile bir­lik­te önem­li bir sıç­ra­ma­ya im­za at­mış ol­du.

An­laş­ma ile il­gi­li bir ba­sın açık­la­ma­sı ya­pan Mig­ros Ge­nel Mü­dü­rü Öz­gür Tort, or­ta­la­ma yüz­de 12 bü­yü­dük­le­ri­ne işa­ret ede­rek, “A­na­do­lu Gru­bu ve BC Part­ners or­tak­lı­ğı­nın uzun dö­nem­li stra­te­jik ba­kı­şı ile emin adım­lar­la yol alı­yo­ruz. Mig­ro­s’­un yur­ti­çin­de 4, yurt­dı­şın­da 2 ol­mak üze­re top­lam 6 alış­ve­riş mer­ke­zi bu­lu­nu­yor. Bu an­laş­may­la bün­ye­mi­ze 26 AVM de ka­tı­la­cak ve böy­le­ce pe­ra­ken­de­de­ki uz­man­lı­ğı­mı­zı AVM seg­men­ti ile güç­len­dir­miş ola­ca­ğı­z” de­ğer­len­dir­me­si­ni yap­tı.

2015’TE YÜZ­DE 15.6 BÜ­YÜ­DÜ

Son 7 yıl içinde BC Part­ner­s’­ın or­tak­lı­ğı ile hem ma­ğa­za sa­yı­sı­nı hem de sa­tış­la­rı­nı 2 kat ar­tır­dı­ğı­na dik­kat çe­ken Tort, Ana­do­lu Gru­bu’nun 2015 yı­lın­da BC Part­ner­s’­ın his­se­le­ri­nin ya­rı­sı­nı sa­tın al­ma­sı ile bir­lik­te, bü­yü­me ham­le­si­ni da­ha da hızlandırdıklarını vur­gu­la­dı.

Öz­gür Tort, or­ta­la­ma yüz­de 12 bü­yü­yen şirektin ge­çen yıl yüz­de 15.6 bü­yü­me kay­det­ti­ği­ni açık­la­ya­rak, şöy­le de­vam et­ti: “Her yıl aç­tı­ğı­mız or­ta­la­ma 200 ma­ğa­za­nın bü­yük bir bö­lü­mü­nü, ve­rim­li­lik­ten el­de et­ti­ği­miz kay­nak­la açı­yo­ruz. Biz dai­ma sür­dü­rü­le­bi­lir bü­yü­me kav­ra­mı­na odak­lı­yız.”

2015 ma­li yıl­so­nu itibarıyla 9.4 mil­yar TL ci­ro el­de eden Mig­ros, ha­len yur­ti­çin­de 72 il­de 1.454 ve yurt­dı­şı da­hil 1.494 ma­ğa­za­sı bu­lu­nu­yor. Şirket ge­çen yıl mev­cut ma­ğa­za port­fö­yü­ne top­lam 257 ye­ni ma­ğa­za ek­le­di.

Ha­len do­lay­lı olan­lar­la bir­lik­te 32 bin ça­lı­şa­nı bu­lu­nan Mig­ros, bu sa­tın alı­mın ar­dın­dan 40 bin ça­lı­şa­na ula­şa­cak.

Satış anlaşmasından sonra Kipa hisseleri borsada tam bir deprem yaşadı. Migros ile pazarlık masasına oturulmasından bu yana pozitif fiyatlanan görüşmeler, fiyatın açıklanması ile sert satışla karşılaştı. Tesco Kipa’nın Borsa İstanbul’da işlem gören hisseleri dün yüzde 19.66 düştü ve 1.88 lira taban fiyattan kapandı. Kipa hisseleri perşembe gününü 2.34 liradan tamamlamıştı. Migros hisseleri ise günü yüzde 3.35 yükselişle 17.56 liradan tamamladı.

TEB Yatırım Analisti Kenan Coşguner, “Çok uygun bir fiyata satıldı, buna ‘yangın satış fiyatı’ da deniliyor. Çünkü Tesco Kipa her sene ciddi zararlar ediyordu. Ana ortak da zor durumdaydı, böyle bir alıcı bulmuşken de satmak istemiştir” değerlendirmesi yaptı.

Kipa, Türkiye’nin batısında, tarihi bir ticaret merkezi olan İzmir’de 100 işadamının girişimiyle 1992 yılında kuruldu. 2003’te uluslararası perakende şirketi Tesco tarafından satın alındı.

2003 yılında İzmir’de 5 mağaza ile Türkiye’ye giren Tesco, beklediği atılımı gerçekleştiremedi. Tesco, 2015’te Ankara, Mersin ve Denizli’deki toplam 10 mağazasını 40 milyon TL bedelle Beğendik’e sattı. Tesco Kipa, 2016 Şubat mali yılında yaklaşık 215 milyon TL’lik zarar yazdı. Şirket, haftalık 1.5 milyon ziyaretçi sayısına sahip ve 6 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor.

www.sozcu.com.tr

CEVAP VER